TERM OF SERVICE  

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ osserv.com

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ ซึ่งจะเรียกว่า "เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ" ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "osserv.com" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการจะเรียกว่า " ค่าบริการ" โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก osserv.com โดยหากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ซึ่งหากผู้ใช้บริการได้มีการตกลงใช้บริการแล้ว osserv.com จะถือว่าท่านได้เข้าใจ และ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้วโดยไม่มีข้อสงสัย และ/หรือ ข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

osserv.com ไม่รับการให้บริการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ/หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ การเจาะระบบ (Hack) การกระจาย ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่นๆที่เป็นการก่อกวน และ/หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น

osserv.com ไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง Email ปริมาณมากๆ (Mass Unsolicitied Emailing) การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ในการก่อกวน ระบบอินเทอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ osserv.com.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

osserv.com ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากร อาทิเช่น การใช้งาน CPU - Memory เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต ซึ่งอาจเกิดการ เครื่องของผู้ใช้บริการ ติดไวรัส หรือ เป็นแหล่งแพรไวรัส และ Spam mail จะเป็นการทำให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น และ osserv.com ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ

osserv.com ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากร อาทิเช่น การใช้งาน CPU - Memory เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ osserv.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

osserv.com ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และ/หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ/หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่เป็นสิทธิของ osserv.com

ข้อตกลงในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

osserv.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลบริษัทและรวมไปถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้นำมาฝากไว้กับ osserv.com ซึ่งรวมไปถึง osserv.com จะไม่ทำการการเข้าถึงข้อมูลโดยมีเจตนาที่จะคัดลอก เพื่อนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ


ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ osserv.com ไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ osserv.com ในกรณีที่มีการสูญหาย osserv.com จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งๆต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมา แต่ osserv.com ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์

ข้อตกลงการใช้งานระบบป้องกันไวรัสทางอีเมล์

osserv.com นั้นมีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสทางอีเมล์ ที่จะทำการตรวจสอบและ ป้องกันอีเมล์ที่มีการติดไวรัส ไม่ให้ทำการส่งไปยังผู้ใช้บริการ ซึ่งการใช้งานระบบป้องกันไวรัสทางอีเมล์นี้ ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าจะไม่มีความผิดพลาดหรือการที่มีไวรัสเล็ดลอดไปยัง อีเมล์ของท่าน ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับระบบ และ การปรับปรุงข้อมูลไวรัสที่ทำงานล่าช้า ผิดพลาดผู้ใช้บริการจึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังการใช้งานอีเมล์ รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วย

ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

osserv.com จะทำการแจ้ง Username และ password ในการควบคุมจัดการ E-mail , Ftp , Web-Control panel ผ่านทางอีเมล์ ( E-mail Technical Cantact ) - โทรสาร ซึ่ง เมื่อได้รับมอบแล้วผู้ใช้บริการจะต้องทำการเปลี่ยน และจัดเก็บในที่ปลอดภัย และ osserv.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ ข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม osserv.com จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

ข้อตกลงในการขอความช่วยเหลือ

osserv.com ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่นการแก้ไข Recover password ให้ใหม่ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ ลืมpassword หรือ ไม่สามารถใช้ password ในการ Login ได้และ/หรือ หาก ผู้ใช้บริการร้องขอให้ทำการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะสามารถทำได้ 1 ครั้ง ตลอดการระยะเวลาของรอบการให้บริการ ซึ่งหากเกินที่กำหนดจะต้อง ชำระค่าบริการในการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะมีค่าบริการ 200 บาท โดย osserv.com จะทำการแจ้ง Username และ Password เฉพาะทาง E-mail ของผู้ใช้บริการ( E-mail Technical Cantact ) เท่านั้นโดยจะไม่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากป้องกันการการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของลูกค้า

ข้อตกลงในการให้บริการตอบคำถามทางเทคนิค

osserv.com ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิค กับผู้ใช้บริการของ osserv.com เฉพาะที่เป็นบริการของ osserv.com ทางอีเมล์และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงเวลาทำการ แต่ osserv.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ osserv.com และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น ลูกค้า ของ osserv.com โดย osserv.com จะถือเอาอีเมล์ที่ใช้ติดต่อในการสั่งซื้อ - รับข้อมูลรหัสผ่านในครั้งแรก เป็นอีเมล์ที่ใช้ติดต่อทางเทคนิคเท่านั้น ( E-mail Technical Cantact ) ซึ่งในกรณีที่ ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องทำการแจ้งให้ทาง osserv.com ทราบ และ/หรือในกรณีที่ต้องการให้ผู้อื่น ร่วมเป็น Technical Cantact ผู้ใช้บริการ ก็จะต้องแจ้งกับ osserv.com ให้ทราบด้วยเช่นกัน

ข้อตกลงการใช้งานทรัพยากร

ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ในการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้รับออกจำหน่ายจ่ายแจก และรวมไปถึงการให้เว็บไซต์อื่นเข้ามาร่วมใช้งานพื้นที่ , การทำ free E-mail และ/หรือ การทำ free Hosting

ข้อตกลงการชำระเงิน

ในการชำระเงินกับ osserv.com นั้นไม่ว่าจะเป็น การชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร osserv.com จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

osserv.com จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทาง osserv.com เป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้และ osserv.com จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นใด นอกจากการคืนค่าบริการตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับ osserv.com เท่านั้น ( ค่าบริการ จด domain name ไม่สามารถคืนได้) แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับ osserv.com และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

หากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเปลี่ยน รูปแบบ Package ของการให้บริการ จะต้องแจ้งเปลี่ยนล่วงหน้า 7 วันของรอบเดือนต่อไป ในกรณีที่เปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการ ชำระเงินในส่วนที่ต้องทำการชำระเพิ่มเติม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในการบริการ ระดับต่ำลง ทาง osserv.com ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินในส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของ osserv.com

osserv.com ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ osserv.com โดยผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

"E-mail Technical Cantact" หมายถึง อีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร - ติดต่อสั่งซื้อบริการในครั้งแรก ซึ่งจะเป็นอีเมล์ที่ใช้ติดต่อตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

***หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว osserv.com จะแจ้งเตือน และ/หรือจะหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ osserv.com ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

   
 
บริษัท จำกัด , : เงื่อนไขการใช้บริการ : Datacenter